FAQ

FAQ

Hoe gebeurt de instap vanuit de bacheloropleiding verpleegkunde?

Wie vanuit de bacheloropleiding Verpleegkunde (of Vroedkunde) de overstap wil maken, maakt een afspraak met de directeur (via het secretariaat). Via een instapprocedure (intakegesprek, portfolio, assessment) gaan we na in hoever de verworven kwalificaties en competenties tot vrijstelling van (een) module(s) kunnen leiden. De onderwijswetgeving laat alleen toe vrijstelling voor een volledige module te verlenen, dus niet voor onderdelen van een module.

Wat kost de inschrijving in VIVES Waregem-Tielt?

De inschrijving zelf is kosteloos. Studenten betalen tijdens de opleiding wel een bijdrage voor de gemaakte studiekosten (zie bij 'Hoeveel kost de opleiding?').

Hoeveel kost de opleiding?

De hele opleiding (5 modules; 3 jaar) kost ongeveer € 800 à € 1000.  De eerste module kost € 250 à € 300. Dat komt omdat er benodigdheden worden aangekocht die ook in de volgende modules gebruikt worden. 

Zoals voor het Secundair Onderwijs kunnen studenten een beroep doen op een studietoelage van het Ministerie van Onderwijs. Aanvraagformulieren zijn te bekomen op het secretariaat. 

Studenten die werknemer zijn (Project 600) kunnen per kalenderjaar voor € 250 met opleidingscheques betalen. Dit betekent jaarlijks een reële vermindering van de studiekost van € 125.

Gesubsidieerde opleidingstrajecten (VDAB / Project 600)

Uitkeringsgerechtigde werklozen kunnen via de VDAB de opleiding tot verpleegkundige volgen. De selectie van de kandidaten gebeurt door de VDAB. Meer informatie hierover: VDAB Kortrijk, Opleiding Social Profit, Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk (056/24 74 21).

Wie reeds in de verzorgingssector werkt, kan, mits goedkeuring door de werkgever, in een gesubsidieerd opleidingsproject voor verpleegkunde stappen. Meer informatie hierover vind je via www.fe-bi.org (voor de private sector - Project 600) en www.health.fgov.be (voor de openbare sector), én op het secretariaat van onze school.

Kan ik vrijstellingen krijgen vanuit mijn vooropleiding?

Alleen vanuit een opleiding bachelor verpleegkunde/vroedkunde kan er vrijstelling verleend worden. Meer uitleg hierover vind je bij 'Hoe gebeurt de overstap vanuit de bacheloropleiding verpleegkunde?'.

Kan ik vanuit een andere school HBO5/graduaat verpleegkunde overstappen?

We raden studenten aan om de hele opleiding in dezelfde school te volgen. Toch kunnen er specifieke redenen zijn om toch van school te veranderen. Het is niet mogelijk om tijdens een module in onze school te starten; de overstap kan dus alleen na het afsluiten van een module. Wie na 1 semester van de 5de module bij ons wil starten, moet de hele module opnieuw beginnen. 

Wie vanuit een andere school in onze school wil starten, neemt best enkele weken voor de instapdatum contact met de directeur (via het secretariaat).

Waarin verschillen de HBO5-opleiding en de bacheloropleiding verpleegkunde van elkaar?

Een volledige vergelijking maken tussen beide opleidingen, kan hier niet. We geven hier enkele verschillen:

De bacheloropleiding is theoretisch sterker uitgebouwd. Uiteraard is er ook in HBO5 theorie. Deze theorie staat in functie van de verpleegkundige praktijk. De HBO5-opleiding gebeurt voor de helft op stage, en dit vanaf het eerste semester van de opleiding. Er is een intensieve, bed-side begeleiding op stage. 

Beide opleidingen leiden tot het beroep van verpleegkundige. Er zijn wel verschillen in tewerkstelling. Bepaalde specialiteiten zijn alleen toegankelijk voor bachelors (eventueel gegradueerden die de job als verpleegkundige combineren met de bacheloropleiding); ook voor middenkaderfuncties is een bachelordiploma vereist. 

Wie gegradueerde is, kan via een brugopleiding bachelor worden. Velen combineren deze opleiding met een job als verpleegkundige. Je kan de brugopleiding volgen in VIVES (Brugge, Kortrijk, Roeselare) of in een andere hogeschool.

Moet ik informatica-kennis hebben vooraleer de opleiding te starten?

Zoals voor elke opleiding en voor elke job kan je ook hier niet zonder basiskennis ICT: internet, werken in de cloud, werken met een sharepoint, e-mail... We geven hierover uitleg bij de start van de opleiding. 

Kan ik de opleiding verpleegkunde combineren met een job?

De HBO5-opleiding Verpleegkunde is dagonderwijs (maandag-vrijdag). Er is beperkt stage tijdens het weekend. Deze opleiding kan dus niet gecombineerd worden met een andere job. De combinatie met een studentenjob kan natuurlijk wel. 

Er zijn mogelijkheden om een gesubsidieerd opleidingstraject te volgen:

- als je uitkeringsgerechtigd werkloos bent (VDAB);

- als je in de verzorgingssector werkt (Project 600).

Meer informatie over deze trajecten kan je bekomen via de contactgegevens in de rubriek Opleiding / VDAB-Project 600.

Tot wanneer kan ik me inschrijven?

Voor een goede organisatie van de opleiding is het best dat je je tijdig komt inschrijven. inschrijven kan vanaf maart voor de instap op 1 september, en vanaf september voor de instap op 1 februari.

Uiterlijk tot de dag voor de start kan je je inschrijven. Je hebt er geen (financieel)  belang bij de inschrijving uit te stellen; de inschrijving is immers kosteloos. 

Wie niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, moet zich eerder inschrijven. Zie rubriek 'opleiding / toelatingsvoorwaarden'.

Kan ik via de opleiding HBO5 verpleegkunde ook het diploma Secundair Onderwijs verwerven?

Wie bij de start van de HBO5-opleiding verpleegkunde nog geen Diploma Secundair Onderwijs heeft, kan dat op verschillende manieren verwerven: 

1. Automatisch, als je het diploma van HBO5 verpleegkunde behaalt (voorwaarde: attest van de 2de graad Secundair Onderwijs).

2. Tijdens het eerste jaar van de opleiding HBO5 verpleegkunde volg je een bijkomende cursus (ingericht door CVO Miras Kortrijk, maar georganiseerd in VIVES Waregem en Tielt). Dan bekom je het Diploma Secundair Onderwijs samen met het deelcertificaat van de 2de module (dit is na het eerste jaar van de opleiding HBO5 verpleegkunde).

Je kan het Diploma Secundair Onderwijs ook behalen via het Volwassenenonderwijs. Daar bepaalt men je traject op basis van de opleiding die je al hebt genoten. Indien je modules van onze opleiding hebt behaald, zal je meer vrijstellingen bekomen in de opleiding voor je diploma Secundair Onderwijs. Elke aanvraag in het Volwassenenonderwijs wordt individueel bekeken.